Dla ciekawskich

Plastyka

Zabawy artystyczne na bazie arteterapii. Są to nietypowe zajęcia plastyczne, które poruszają wyobraźnię dziecka, przenoszą je w bezkresny świat własnej twórczości i pomysłowości. Podczas tych zajęć najważniejsza jest twórcza zabawa. Użycie różnorodnych materiałów i technik   umożliwia rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni, zwiększa możliwości percepcyjne
i spostrzeganie, poszerza pole wyobraźni i myślenia dziecka.

Warsztaty bębniarskie

Celem warsztatów jest zachęcenie dzieci do gry na instrumentach perkusyjnych. Dzieci uczą się prostych technik i rytmów. Gra na bębnach we wczesnym wieku zapobiega dysleksji oraz pomaga w rozwoju koordynacji ruchowej. Bębny, gongi i misy służą do uwolnienia emocji, ale i późniejszego wyciszenia.

Nauka programowania

Dziecko w przystępny sposób uczy się logicznego myślenia i w praktyce łączy ze sobą wiedzę matematyczną z wiedzą humanistyczną. Tak jak zajęcia z muzyki, plastyki czy języka obcego – warsztaty z programowania od najmłodszych lat kształtują wrażliwość i pozwalają lepiej rozumieć otaczający nas świat.

Czytanie bajek (bajkoterapia)

Codziennie przez 20 minut po podwieczorku czytamy przedszkolakom bajki. Czytają pracownicy przedszkola, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, zaproszeni goście. Codzienne głośne czytanie jest skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów, nauczenia poprawnej gramatyki
i składni, doskonalenia mowy, to także najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami  w życiu.

Eksperymenty

Dzieci to urodzeni naukowcy. Eksperymenty to połączenie świetnej zabawy i wiedzy, zdobywanej podczas odkrywania zagadek otaczającego nas świata. Naturalna ciekawość poznawcza dzieci wydaje się nie mieć granic.

Joga

Czas na nową przygodę w przedszkolu. W tym roku szkolnym zaczęliśmy ćwiczyć jogę. Joga kształtuje u dzieci nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała, uelastycznia ciało, wzmacnia mięśnie, pobudza metabolizm, rozwija zdolność koncentracji i wyciszenia, uczy otwarcia na świat, jak radzić sobie ze stresem, poprawia dyscyplinę i poczucie własnej wartości. Ćwicząc jogę, dzieci nie tylko rozwijają się fizycznie, ale również pobudzają swoją wyobraźnię. Dzieci trenują jog w atmosferze dobrej zabawy.

Sensoplastyka®

Poprzez kolorową stymulację wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:
– wspieramy rozwój zmysłów,
– wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni, dbamy o usprawnienie ruchowe
– wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
– wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe.
– wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia, a także poszerzamy zakres ich słownictwa.
Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach Sensoplastyka®:
– uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
– wspieranie samodzielności,
– czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
– doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
– wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
– wychodzenie ze schematów,
– poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
– współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
– pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
– wzmacnianie wiary we własne możliwości.
Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

/Stefańska I.A., Sensoplastyka®, materiały szkoleniowe, Lublin 2017/

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia Edukacyjna opiera się na serii prostych ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy czyli integrują pracę ciała i umysłu. Znana także jako Gimnastyka Mózgu, która integruje sieci nerwowe w obu półkulach jednocześnie. Zapewnia powodzenie w uczeniu się, ułatwia komunikowanie, uczy koncentracji na wykonywanej czynności, stymuluje do aktywności, rozwija twórcze myślenie.
Na zajęciach dzieci wykonują ćwiczenia:
– na przekraczanie linii środka ( integrujące prawą i lewą półkulę mózgu )
– pozycje pogłębiające
– wydłużające
– energetyzujące
Zadaniem ćwiczeń jest usprawnienie naszego systemu ciało – intelekt

Rytmika

Zajęcia z rytmiki wpływają na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i  słuchową, koordynację ruchową oraz przygotowują  do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.     Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci nabywają umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych oraz mają kontakt z muzyką na żywo.

Zajęcia z logopedą

Logopeda czuwa nad prawidłową wymową dzieci, skupia się na czynnikach, które mogą zaburzać rozwój komunikowania się, czyli na rozumieniu, słuchu, sposobie oddychania, budowie anatomicznej aparatu mowy, stanie uzębienia, pamięci, czy rozwoju motorycznym. Bierze pod uwagę całościowy rozwój dziecka i w razie konieczności sugeruje rodzicom konsultacje z innym specjalistą np. ortodontą, laryngologiem, fizjoterapeutą, czy psychologiem dziecięcym.

Język angielski

Dzieci w tym wieku są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego może być wspaniałą przygodą. Dzieci uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków, dialogów, uczestniczą w grach          i zabawach językowych. Zajęcia doskonalą pamięć i koordynację ruchową.

Zajęcia z psychologiem

Dzieci objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie działań korygujących.

Dogoterapia

Zajęcia z dogoterapii w naszym przedszkolu odbywają się co 3 tygodnie, również w okresie wakacyjnym.
Podczas zajęć dogoterapii z dziećmi będziemy m.in:
– stymulować prawidłowy rozwój dziecka
– uczyć prawidłowego zachowania w obecności psa
– uczyć zachowania w obecności psa agresywnego
– przełamywać bariery lęku przed kontaktem z psem i ludźmi
– nawiązywać i pogłębiać kontakt z psem i otoczeniem
– kształtować pozytywne emocje dziecka
– pobudzać zmysły: wzroku, słuchu, dotyku i węchu
– kształtować koncentrację uwagi
– ćwiczyć pamięć
– uczyć rozpoznawania części ciała człowieka i psa
– podejmować różne formy działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim
– relaksować się w obecności psa
– umożliwiać dziecku wykonywanie wybranych czynności pielęgnacyjnych
– rozwijać mowę, wzbogacać słownictwo oraz uczyć się nazywać własne emocje
– wykonywać czynności porządkowe w kontakcie z psem

Rozwój dziecka w grupie przedszkolnej różnorodnej wiekowo

Grupa przedszkolna dla większości rodziców i nauczycieli jest to grupa którą tworzą dzieci w tym samym wieku i przekonani są oni, iż w takiej grupie osiągane są najlepsze efekty edukacyjne, gdyż nauczyciel może prowadzić zajęcia dostosowane do wieku dzieci realizując cele raz dobranymi metodami. Nic bardziej mylnego! Nawet w grupie dzieci równych sobie wiekiem mogą znaleźć się dzieci z różnym poziomem rozwoju poszczególnych kompetencji, gdyż każde dziecko jest inne i rozwija się w sposób indywidualny. Dlatego też stworzenie w przedszkolach grup mieszanych czyli grupy dzieci w różnym wieku jest nie tylko nowatorskim rozwiązaniem, ale także rozwiązaniem z korzyścią dla rozwoju dzieci.

Na korzyści płynące z zajęć prowadzonych w grupach mieszanych zwracała już uwagę M. Montessori, która uważała, iż małe dzieci mogą wiele się nauczyć poprzez obserwację starszych dzieci, a sama grupa mieszana doskonale odwzorowuje naturalne środowisko rodzinne, które odgrywa przecież główną rolę wychowawczo-edukacyjną. W czasach, gdy model rodzinny najczęściej wynosi ” 2+1″, dziecko nie ma możliwości kontaktu z osobami w różnym wieku, który umożliwiłby dziecku zdobycie doświadczenia jakie dziecko zdobywało w rodzinie wielopokoleniowej i wielodzietnej. Dlatego też jeśli grupa przedszkolna swoją strukturą przypomina tradycyjną niegdyś rodzinę, daje przez to dziecku naturalne warunki do rozwoju.

Poprzez stały kontakt w grupie dzieci młodszych ze starszymi, dzieci wypracowują sobie system komunikowania się oraz uczą się relacji społecznych innych niż te które panują w grupie rówieśników. Najmłodsze dzieci obserwują zachowania starszych dzieci w różnych sytuacjach życiowych, natomiast starsze dzieci służą młodszym dzieciom swoją radą i pomocą, a także uczą się odpowiedzialności za nich. Im grupa dzieci jest bardziej zróżnicowana pod względem wieku tym większa szansa, że potrzeby i działania dzieci będą się uzupełniać, a także można zaobserwować płynące z tego lepsze korzyści rozwoju społecznego i poznawczego.

Rozwój społeczny dziecka w grupie mieszanej:

Dziecko wkraczając w grupę jako maluch, a kończąc edukację jako starszak ma naturalną okazję przez ten czas pełnienia różnorodnych ról społecznych. Dzieci dostrzegają różnice wiekowe i przyjmują odpowiednie role społeczne w zależności do ich wieku dostosowując swoje zachowanie do oczekiwań grupy. Zajmując kolejne pozycje dziecko z czasem staje coraz bardziej kompetentne, odpowiedzialne, czuje się potrzebne( np młodszym dzieciom) przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności.

Uczęszczanie do grupy różnowiekowej sprzyja zachowaniom prospołecznym takim jak chęć niesienia pomocy, bezinteresowność i wzajemność. Dzieci starsze odgrywają rolę opiekunów młodszych, uczą się wrażliwości na ich potrzeby, są wyrozumiałe dla dzieci młodszych np. podczas tęsknoty za mamą, chętnie pomagają, starają się pocieszyć płaczącego malucha, ich zaangażowanie i opiekuńczość stwarza poczucie bycia potrzebnym co podnosi motywację dzieci starszych i poczucia własnej wartości. Dzieci średnie wiekowo dobrze rozumieją zwyczaje grupowe, dobrze orientują się w otoczeniu przedszkolnym, organizują wspaniałe zabawy, chętnie i z dumą dzielą się swoimi umiejętnościami z dziećmi młodszymi, jednocześnie obserwując dzieci starsze i ucząc się od nich nowych rzeczy. Maluszki natomiast oprócz przyglądania się zabawom dzieci starszych obserwują także zwyczaje panujące w grupie, dzięki postawie starszych dzieci wiedzą że mogą liczyć nie tylko na nauczyciela, ale także na pomoc ze strony dzieci. Podpatrują zachowania starszaków, mają wzorce do naśladowania i kształtowania swoich umiejętności i nawyków.

Grupa mieszana pomaga dzieciom starszym rozwijać umiejętności przywódcze, często pozycja dzieci starszych jest podkreślana przez nauczycielkę, gdyż to oni są pomocnikami dorosłych, mają najwięcej przywilejów, ale też obowiązków, są wzorami dla młodszych dzieci, dlatego bardzo starają się sprostać swojej roli.

Wspólne zajęcia i zabawy- Młodsze dzieci w grupach mieszanych częściej włączają się do skomplikowanych zabaw niż robiłyby to w grupie swoich rówieśników, dzieci aktywnie uczestniczą w zabawach wymyślanych przez starsze dzieci przez co między innymi rozwijają swoją wyobraźnię.

W grupie mieszanej dobrze zaadaptują się także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gdyż w takiej grupie zawsze znajdzie się ktoś kto umie coś lepiej, ale też ktoś kto jeszcze tego nie potrafi. W takiej grupie dziecko zawsze znajdzie kogoś kto bawi się na takim samym poziomie jak ono i nie musi to być dziecko w tym samym wieku. Dzięki temu dziecko takie nie czuje się odrzucone czy gorsze.

Dzieci wkraczające w grupę kolegów w różnym wieku mają łatwiejszy start, szybciej adaptują się do nowych warunków, natomiast dzieci już funkcjonujące w grupie nie doświadczają stresów związanych ze zmianą sali czy nauczycielki w związku z nowym rokiem szkolnym, daje to poczucie bezpieczeństwa.

Zaletą grupy mieszanej jest też możliwość przebywania rodzeństwa w jednej grupie.

W grupie mieszanej bogatszy jest też rozwój duchowy dzieci co przekłada się na różne prace plastyczne i inne formy wyrażania siebie. Dziecko w takiej grupie ma lepsze możliwości rozwoju poznawczego.

W grupie mieszanej dzieci często ze sobą współpracują i edukują się nawzajem np. starsze dzieci uczą młodsze, dzięki temu dzieci lepiej przyswajają wiedzę i umiejętności, a dzieci starsze utrwalają przez to swoją wiedzę, gdyż przekazując ją młodszemu dziecku powtarzają ją sobie i utrwalają.

Korzyści dla nauczyciela płynące z pracy w grupie mieszanej:

Grupa mieszana ułatwia nauczycielowi indywidualne podejście do dziecka nieradzącego sobie z danymi umiejętnościami bez zwracania uwagi innych dzieci. W takiej grupie normalne jest że niektóre dzieci nie potrafią wykonać pewnych czynności, a inne już tak, dzięki temu nauczyciel jest w stanie zaobserwować obszary nierównomiernego rozwoju u poszczególnych dzieci. Dzieci w grupie mieszanej wykazują większe zrozumienie dla nierównomiernego rozwoju swoich kolegów.

Praca w grupie mieszanej ułatwia nauczycielowi wprowadzenie do grupy nowych dzieci. Nauczyciel nie musi każdego nowego przedszkolaka wprowadzać w zasady panujące w grupie, gdyż może wykorzystać do tego dzieci “ekspertów” czyli dzieci starsze uczęszczające już do grupy, które świetnie znają zasady w grupie, a nowe dziecko dzięki obserwacji zachowań starszych dzieci szybciej przyswoi zasady.

Nauczyciel poprzez przydzielenie pewnych obowiązków dzieciom starszym, zyska pomoc przy organizacji zajęć czy zabaw, a dzieci starsze czują się wyróżnione i uczą się odpowiedzialności.

W grupie mieszanej istotną wartością staje się różnorodność, a nie podobieństwo. Trudno porównywać prace trzylatka z pracą sześciolatka. Tak więc dzieci nie są oceniane, a ich prace są opisywane jakościowo co jest korzystniejsze dla dziecka.

• Dodatkowym atutem pracy w grupie mieszanej jest to że zachowana jest ciągłość pracy w grupie, gdyż dzieci co roku nie przechodzą do innej grupy, dzięki takiej kilkuletniej pracy z tymi samymi dziećmi nawiązuje się więź w grupie, a także dobra współpraca z rodzicami.

Praca w grupie dzieci w różnym wieku nie jest łatwa bo wymaga od nauczyciela nie lada wysiłku i umiejętności w takiej organizacji zajęć, by wszystkie dzieci odniosły korzyści edukacyjne dostosowane do swojego wieku i możliwości rozwojowych. Jednakże praca w takiej grupie wyzwala w dzieciach i nauczycielach takie postawy które trudno byłoby osiągnąć w grupie dzieci w tym samym wieku. Zaletą takiej pracy jest zdecydowanie bogatszy proces dydaktyczno-wychowawczy, który jest bardziej kształcący i atrakcyjny dla dzieci niż w grupach równych wiekowo. W grupie mieszanej dzieci z otwartością poznają świat, osiągają sukcesy, poznają i akceptują obowiązujące prawa i obowiązki oraz relacje w grupie. Uczą się współpracy, pomocy słabszym i czują się potrzebne.

mgr Anna Cieślik

Artykuł napisany na podstawie artykułu
Lidii Kołodziejskiej umieszczonego w czasopiśmie
“Doradca Nauczyciela Przedszkola” nr. 32, 2014